Hytteeiere

Innkalling til Årsmøtet for Furutangen Hyttevelforening

Skjærtorsdag 9. april kl. 18.00 avholdes årsmøtet for Furutangen Hyttevelforening på Mattisstua. Se vedlagte dokument for innkalling, agenda etc.

Referat fra Infomøte 4.10

Fredag 4. oktober avholdt vi på Furutangen et informasjonsmøte for hytteeierne. Hensikten med dette møtet er å forsterke dialogen mellom hytteeierne og vi som jobber på Furutangen, slik at vi oppdaterer hverandre på saker og aktuelle problemstillinger. Møtet var veldig godt besøkt, og dette gir ikke minst rom for en oppdatering fra Hyttevelforeningen samt kanskje det viktigste – sosialt samvær.

Vedlagt presentasjonen som Jan på Furutangen gikk igjennom: Infomøte 041019

Vi minner også om høringssaken for Planprogram Furutangen Aktivitetsområde og fristen for innspill i denne omgang som er satt til 11.11. Se denne linken for utfyllende dokumentasjon: https://www.amot.kommune.no/nyheter/Sider/Varsel-om-planoppstart-og-h%C3%B8ring-av-planprogram-for-detaljreguleringsplan-for-Furutangen-aktivitetsomr%C3%A5de.aspx

Rapport fra styremøte september

Styret i hyttevelforeningen avholdt styremøte mandag 23.9. Her er rapport fra møtet. Rapport fra styremøte i september