Planer videreutvikling

Furutangen har siden starten i 2005 hatt en jevn utvikling, med størst konsentrert vekst i perioden 2009-2012. I 2009 satte vi en visjon for området med totalt antall hytter på ca 500 enheter med realisering fram mot 2020.

Allerede i 2015 ble det klart at dette målet ble nådd innen kort tid, og vi startet da en fornying av langtidsplanen for området. I forbindelse med rullering av kommuneplanen for Åmot, tok vi høyde for en ytterligere utvikling på Furutangen med en ramme på ca 750 enheter totalt og en tidshorisont fram mot 2030. 

Det har aldri vært noe mål om at Furutangen skal bli størst mulig, men det er et klart mål at vi ønsker en størrelse og utvikling på området som gjør at vi på en sunn måte kan drifte et godt og hensiktsmessig tjenestetilbud. Behov endrer seg konstant og vi ønsker å være i forkant med gode og tidsriktige løsninger for infrastruktur, tilbud og tjenester forøvrig.

Gjennom et velutviklet grunneiersamarbeid har Furutangen utviklingsmuligheter utover de opprinnelige arealer og det har medført at vi har kunnet opprettholde mye av den strukturen som kjennetegner området, med store tomter og rikelig med friområder.

Furutangen Tjennstuåsen

I siste rullering av kommuneplan ble det skissert tre større områder for videre utvikling. Ett av disse – Furutangen Syd Panorama – er allerede etablert og tilnærmet ferdig bebygd. Granåsen er et annet av disse tre områdene. Granåsen har vi foreløpig valgt å reservere fra videre utbygging, og i stedet har vi fått utnyttet en del fortettingsområder rundt Mattisstua og de viktigste aktivitetsområdene. Furutangen Hyttetun, Furutangen Vestlia, Furutangen Skigrend og Furutangen Tanghøgda er slike fortettingsområder.

Dermed gjenstår nå kun Tjennstuåsen som større utbyggingsområde, og reguleringsplanen ble endelig vedtatt ettervinteren 2022. Vi har hatt et godt forhåndssalg og anleggsarbeidene har startet opp med grovbygging av veier. Området kan nå besiktiges – kjøring på eget ansvar = grovbygd vei. Alle tomter er merket. Utbyggingen vil skje i to utbyggingstrinn og de første 51 tomtene vil være byggeklare i løpet av våren 2023.

Tidsplan

Vi har følgende milepæler på ulike utviklingsplaner – tidsangivelsene er veiledende, men ikke forpliktende.

  • Vinter/vår 2022: Ferdigstilling infrastruktur Skigrenda
  • Sommer 2022: Ferdigstilling infrastruktur Tanghøgda og oppstart bygging første tomter
  • Høsten 2022: Oppstart infrastruktur Tanghøgda og Tjennstuåsen
  • Høsten 2022: Oppgradering av vei og gangvei langs Granåsveien
  • Vår 2023: Ferdigstilling infrastruktur Tjennstuåsen og byggeklar første tomter
  • 2023-25: Ulike oppgraderinger av nedfarter, løyper og snøproduksjonsanlegg alpint og langrenn