Leiebetingelser

Leiebetingelser Furutangen AS – sist oppdatert 5/11/2021.

 1. Bestilling/bekreftelse
  Den person/firma som bestilling er registrert på (bestiller), er også den som er ansvarlig for hele leieforholdet og alle i samme reisefølge. Bestiller er også økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, herunder innbetaling av hele leiesummen og evt. erstatning av skade som måtte oppstå. En bestilling er bindende enten den skjer skriftlig via online booking, e-post, eller muntlig.

Leieavtalen bekreftes skriftlig av Furutangen AS, primært via e-post hvor leieavtale og faktura(er) vedlegges samtidig. Bekreftelser kan etter bestillers ønske også sendes pr. post. Eventuelle endringer eller avbestillinger etter dette, må skje skriftlig, og iht. punkt 10 – Avbestilling/Endringer.

 1. Leieprisen
  Våre priser er oppgitt i NOK (norske kroner) og dekker kun leie av hytte. Strøm er inkludert i prisen. Senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt, eller selv om hytten ikke skulle bli tatt i bruk, vil ikke være berettiget til reduksjon av leieprisen. Ved eventuelle endringer i skatte- og avgiftsnivået, forbeholder Furutangen AS seg retten til å endre prisen innenfor meromkostningen.
 2. Leie av tilleggstjenester
  Det kan tilbys leie av sengetøy. Betaling for tilleggstjenester skjer ved fakturering av oppholdet, dersom det bestilles senere må det være bestilt senest 8 dg før ankomst, det sendes da en separat faktura for tjenesten.
 3. Antall personer
  Boenheten er kun utstyrt og beregnet for det antall personer som er oppgitt i presentasjonen. Vi anmoder om at leietaker respekterer dette. Dersom boenheten benyttes av flere personer enn den er beregnet for, uten godkjennelse av Furutangen AS, vil det medføre økonomiske konsekvenser for leietaker. Det er forbudt å slå opp telt, ha campingvogner o.l. på tomten til hytten.
 4. Husdyr
  Det er forbudt å medbringe hund, katt eller andre husdyr i hyttene.

Selv om det er forbud mot husdyr, innestår ikke Furutangen AS for at det aldri har vært husdyr i hytten. Hytten utleveres grundig rengjort, men det kan ikke utelukkes at det kan gjenfinnes dyrehår/partikler som kan fremkalle allergiske reaksjoner

 1. Ordensregler/renhold/ ansvar for skade
  Leietaker og dennes reisefølge er forpliktet til å overholde hytteregler og følge de bruksanvisninger som finnes i hytten. Normal standard for ro og orden må etterfølges, herunder må det tas tilbehørlig hensyn til naboer.

Leietaker plikter under oppholdet å ha forsvarlig omsorg for hytten, herunder holde hytte og innbo skadefri, samt holde hytten forsvarlig låst ved ethvert fravær. Dersom uhell skulle oppstå, skal dette meldes fra til Furutangen AS vakttelefonen omgående.

Røyking er forbudt inne i hytten.

Hytten skal ved oppholdes avslutning forlates i ryddet og rengjort stand. Hytten skal være alminnelig rengjort dvs søppel fjernet, sengetøy som er leid skal tas av og legges i vaskekurv og oppvasken skal være tatt samt ryddet bort. Sluttvasktjeneste faktureres/betales sammen med leiesummen og er obligatorisk.

Forlates hytten i uegnet tilstand (dvs tilgriset eller utilfredsstillende ryddet) har utleier seg rett til å fakturere et gebyr på kr. 1 500,- for ekstra renhold.

Leietaker er erstatningsansvarlig for skade som å påføres hytte eller innbo av leietaker selv eller personer som leietaker har gitt tilgang til hytta. I de tilfeller der leieforholdet gjelder en hytte der Furutangen AS kun formidlet utleien, er ansvaret et solidaransvar rettet både mot Furutangen AS og den aktuelle hytteeier. Furutangen AS forbeholder seg rett til å etterfakturere eventuelle erstatningskrav for slik skade.

 1. Betaling
  Bestilling tidligere enn 30 dager før ankomst forfaller med 25% av leiesum 10 dager etter bestilling. Restbeløpet skal innbetales senest 14 dager før ankomst.
  Bestillinger mindre enn 30 dager før ankomst må betales i sin helhet 0-10 dager etter bestilling.

Med mindre leietaker kan dokumentere at betaling av 1. rate har funnet sted ved forfall, er Furutangen AS i utgangspunktet ubundet av bestillingen og står fritt til å leie ut hytta til andre. Uteblivelse av innbetaling anses dog ikke som avbestilling. Dette må iht. punkt 10 skje skriftlig og innen fristen. I motsatt fall er leietaker økonomisk ansvarlig.

Nøkler og detalj informasjon blir utlevert ved ankomst på Furutangen – Mattisstua. Ved innbetaling 1 uke eller mindre før ankomst, må kvittering oversendes.

 1. Mangler ved utleieobjektet
  Dersom det oppdages skade eller mangler ved ankomst til feriestedet, må det snarest og senest innen 24 timer etter ankomst meldes fra på;

Furutangen vakttelefon 91 62 07 44.

Selv om leietaker er i direkte kontakt med Mattisstua eller andre ansatte i anlegget, MÅ det også gis beskjed til Furutangen AS. Leietaker må ikke selv utbedre noen form for mangler, uten at dette er avtalt med Furutangen AS. Bruksanvisninger til forskjellige installasjoner som finnes i hytten, må følges.

Fasiliteter som måtte finnes på feriestedet og som ikke er beskrevet i presentasjonen (dermed ikke er inkludert i leiesum), står evt. også til leietakers disposisjon dersom ikke annet opplyses. Hvis disse har feil eller manglende funksjoner o.l. kan det imidlertid ikke kreves utbedring, og det gis ikke rett til kompensasjon.

Furutangen AS er ikke ansvarlig for skader som eventuelt måtte bli påført leietakers medbrakte eiendeler som følge av forhold utenfor utleiers kontroll (for eksempel endringer i spenningforhold v/lynnedslag i nærområdet)

Furutangen AS har rett til, innen rimelig frist å administrere at feil og mangler utbedres, herunder plikter leietaker å gi nødvendig tilgang til hytten. Furutangen AS har også rett til å tilby en annen hytte.

Eventuelt krav om prisavslag/ kompensasjon må sendes Furutangen AS skriftlig, senest en uke etter endt leieperiode sammen med dokumentasjon for kravet (bilder, kvitteringer eller lignende) Kravet kan under enhver omstendighet ikke overstige den totale leiesummen.

Dersom leietaker forlater hytten uten å ha underrettet Furutangen AS, eller dersom leietaker nekter å gi anledning til å utbedre eventuelle feil og mangler, tapes under enhver omstendighet retten til å kreve prisavslag/ kompensasjon.

 1. Ankomst og Avreise
  Leieperioden starter kl. 16.00 ankomstdag og slutter kl. 12.00 avreisedag, dersom det ikke gis annen informasjon. Dersom ankomst ikke vil skje på leieperiodens første dag, eller ved sen ankomst, må dette avtales spesielt med utleier/nøkkelansvarlig.
 2. Avbestilling/Endringer
  Leietaker kan avbestille eller endre sitt opphold senest 45 dager før ankomst. For bestillinger som er inngått etter denne tid, er frist for avbestilling/endring lik forfallsdato på fakturaen. Før 1. forfall kan leietaker avbestille eller endre sin bestilling kostnadsfritt.

Ved avbestilling/endring senere enn ovennevnte frister, er leietaker 100 % økonomisk ansvarlig, ihht inngått leieavtale. Alle avbestillinger og endringer må skje skriftlig via e-post eller brev, hvor eventuelt kontoopplysninger må fremkomme. Innbetalt forskudd på 25 % av leiesummen tilbakebetales ikke ved avbestillingen som gjøres etter forfallsdato for forskuddsleie.

 1. Force Majeure
  Furutangen AS hefter ikke for leieforhold i tilfelle naturkatastrofe, brann, epidemiske sykdommer, grensesperringer, stopp for salg av valuta eller annen form for force majeure.