Medlemskap og vedtekter

Om Furutangen Hyttevelforening

Furutangen Hyttevelforening har til formål å verne om stedets interesser og sørge for god skikk og orden slik at området blir et vakkert og trivelig sted. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser vis-a-vis og i samarbeide med grunneiere, kommune og andre, og vi er ikke politisk motivert. Furutangen Hyttevelforening ble stiftet 13/12-2006.

Medlemsskap

Alle tomteeiere på Furutangen har pliktig medlemsskap i Furutangen Hyttevelforening. Medlemsskapet er definert i den opprinnelige kjøpskontrakten for tomta, og følger eiendommen varig. En andel av medlemskontingenten skal gå til løypekjøring, og andelen av dette bestemmes av hyttevelforeningen.

VEDTEKTER FOR FURUTANGEN HYTTEVELFORENING

Opprinnelige vedtekter vedtatt av årsmøte den 13/12 – 2006

Reviderte vedtekter vedtatt av årsmøte 29/5 – 2013, samt mindre endringer vedtatt av årsmøtene i 2021 og 2022.

§-1 Navn
Hyttevelforeningens navn er Furutangen Hyttevelforening, og skal gjenspeile hvor foreningen har sitt virkeområde

§-2 Formål
Furutangen Hyttevelforening har til formål å verne om stedets interesser og sørge for god skikk og orden slik at området blir et vakkert og trivelig sted. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser vis-a-vis og i samarbeide med grunneiere, kommune og andre. Foreningen er ikke politisk motivert.

§-3 Virkeområde
Velforeningens virkeområde ligger i Åmodt kommune og er begrenset til Furutangen Hytteområde med underliggende felt som Øst, Nord, Terrassen, Syd, Vest, samt Panorama. Nye felt som senere reguleres inn i Furutangen Hytteområde, i tråd med de til enhver tid gjeldende reguleringsplaner og bestemmelser fra Åmodt kommune, skal inngå i Furutangen Hyttevelforening. Hytteeiere, som har kjøpt eller bygslet grunn innenfor overnevnte område, plikter å stå som medlem av velforeningen. Medlemskapet omfatter også ektefelle/ familiemedlemmer. Hver husstand har 1 stemme på årsmøtet. Alle medlemmer over 18 år er valgbare til tillitsverv i velforeningen.

§-4 Kontingent
Kontingenten fastsettes på første ordinære årsmøte. Kontingenten skal betales innen 30.06 hvert år. Endringer i kontingenten vedtas på årsmøte med alminnelig flertall.

§-5 Valg av styre
Velforeningen ledes av et styre på 5 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for perioder på 2 år. På forlangende skal avstemming skje skriftlig. For å oppnå kontinuitet i styrearbeidet kan maksimalt 3 av styremedlemmene tre ut av styret samtidig. Gjenvalg tillates.

§-6 Styrets kompetanse
Styret er beslutningsdyktig når i alt 3 stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Styret velger selv nestleder og regnskapsfører/kasserer. Styrets leder innkaller til styremøter ved behov og alltid når ett eller flere av de øvrige styremedlemmer forlanger det. Det bør minimum være ett styremøte før årsmøtet. Styremedlem som ikke har anledning til å møte på styremøte skal selv innkalle vararepresentant til å møte i sitt sted. Varamedlemmet har da full stemmerett for den han eller hun representerer. For gyldig vedtak i styret må minst 3 styremedlemmer stemme for vedtaket. Varamedlemmene har anledning til å møte på styremøte hvis ønskelig. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og beslutninger. Protokollen skal underskrives av samtlige frammøtte styremedlemmer. Styret har ikke myndighet til å oppta lån på vegne av velforeningen eller på annen måte å forplikte medlemmene økonomisk ut over kontingenten med mindre forholdet er godkjent av årsmøtet/ekstraordinært årsmøte. Styremedlem eller varamedlem kan i løpet av funksjonstiden fjernes av årsmøtet/ekstraordinært årsmøte ved simpelt flertall. Velforeningens medlemmer må rette seg etter de avgjørelser styret treffer. Eventuelle klager sendes først styret til behandling, hvoretter både styret og klager kan fremme saken til behandling av årsmøtet.

§-7 Årsmøte
Årsmøtet er velforeningens øverste myndighet. Årsmøte avholdes en gang i året. Møtetidspunkt berammes av styret og avholdes innen 31.05. Forslag det skal stemmes over må sendes styret senest 30 dager før årsmøtet. Saksliste med nødvendig forklaring og underbygging av de saker som skal undergis stemmegivning skal sendes samtlige medlemmer senest 15 dager før møtet. Tidspunkt for årsmøtet varsles innen 45 dager før møtet. Styret har ansvar for at informasjon kommer ut på egnet medium, dvs. e-post eller pr. brev. Årsmøtet, som ledes av styrets leder eller valgt møteleder, skal behandle følgende saker:

a. Godkjenning av innkalling og dagsorden
b. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
c. Styrets beretning
d. Revidert regnskap
e. Budsjett neste år
f. Årskontingent
g. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer, samt valg av representanter til eventuelle andre styrer og utvalg hvor velforeningen har interesse av å være representert
h. Valg av revisor
i. Behandling av innkomne saker, forslag eller klager.

§-8 Regler om stemmegivning
Foreliggende saker avgjøres ved alminnelig flertall med mindre annet er særskilt bestemt. Hver husstand, som har betalt kontingent, er stemmeberettiget. Fraværende medlem kan stemme gjennom et annet medlem ved skriftlig fullmakt. Ved stemmelikhet under punktene a) – i) avgjøres avtemningen med styreleders dobbeltstemme. Saker under punkt i) ansees ved stemmelikhet som nedstemt og må i tilfelle tas opp på nytt ved neste årsmøte/ekstraordinære årsmøte. Saker som har stor betydning for velforeningens medlemmer og som det sittende styret vurderer som svært viktig, skal undergis skriftlig stemmegivning. Årsmøtet kan imidlertid vedta å foreta avstemmingen ved håndsopprekking. Informasjon om slike saker sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet/ekstraordinært årsmøte eller i egen informasjon. Medlemmer som ikke er til stede kan avgi sin stemme pr. post i lukket konvolutt eller pr. E-mail til styret, som skal åpnes under årsmøtet i anledning stemmegivningen. Medlemmer som verken er til stede på årsmøtet og eller har benyttet muligheten til å utstede fullmakt eller avgi stemme pr. post der dette er mulig, blir bundet av flertallet. Forhandlingene skal protokolleres og underskrives av 2 medlemmer, som velges av årsmøtet.

§-9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles av styret når det ansees nødvendig. Likeledes kan det sammenkalles til ekstraordinært årsmøte når minst halvparten av medlemmene forlanger det. Det skal i tilfelle sendes skriftlig melding til styret med underretning om den eller de saker som ønskes behandlet og bakgrunnen for dette. Møtet innkalles om mulig med minst 3 ukers varsel og dagsorden skal følge vedlagt. Kun saker som er angitt i innkallelsen kan behandles under det ekstraordinære årsmøtet.

§-10 Vedtektsendring
Endring av velforeningens vedtekter kan bare skje etter vedtak fattet av årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer skal sendes skriftlig til styret senest 30 dager før årsmøtet skal avholdes. Også vedtektsendringer avgjøres med alminnelig flertall.

§-11 Opphør
Ved opphør av Hyttevelforeningens virksomhet skal dette først behandles på ordinær årsmøte som egen sak på sakslisten og vedtas med simpelt flertall. Deretter skal styret innen 30 dager kalle inn til ekstraordinært årsmøte hvor kun opphør av Hyttevelforeningen står på sakslisten. Vedtak om opphør må vedtas med 2/3 flertall. Fordeling av de midler som velet besitter skal avgjøres sammen med vedtak om opphør etter forslag fra styre.