Basert på erfaringene fra fjorårets digitale årsmøte, og tilbakemeldingene etter det, har styret besluttet at også årets årsmøte gjennomføres digitalt. Selv om pandemien forhåpentligvis er på retur ser vi at det ikke er praktisk mulig å samle alle fysisk. Til det har vi blitt for mange. Vi tror også at vi får større deltakelse på denne måten. Som en konsekvens av dette har styret kommet til at det er mest hensiktsmessig med et møtetidspunkt som ikke sammenfaller med påskeferien.

Det innkalles med dette til årsmøte, i hht. Vedtekter for Furutangen hyttevelforening:

Tid: Torsdag 28. april, klokken 18.00
Sted: Digital plattform
(mer informasjon kommer)

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Styrets beretning
 4. Revidert regnskap 2021
 5. Behandling av innkomne saker
 6. Årskontingent
 7. Budsjett 2022
 8. Valg av leder
 9. Valg av øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
 10. Valg av revisor
 11. Orienteringssaker fra grunneier Jan Skogheim

Stemmeberettigede

Vi minner om at hver hytte har en stemme. Selv om vi ikke kan møtes fysisk vil vi finne en digital løsning som muliggjør stemmegivning over de sakene som krever det.
Kandidater til styret Det er flere styremedlemmer som har signalisert at de ønsker å fratre, så vi oppfordrer allerede nå aktuelle kandidater til å melde seg til valgkomiteen.

Kontakt: Stig Holen (stig.holen@sholen.no)

Forslag til saker

Vi ber om at de som har forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, ut over de som er nevnt over her, sender det til styret med en redegjørelse for bakgrunnen/en begrunnelse for forslaget. Forslag med budsjettmessig konsekvenser vil evt. bli innstilt av styret og behandlet i forbindelse med neste års budsjett. Forslag som skulle vært rettet til grunneier vil bli oversendt uten realitetsbehandling.

Frister

Forslag det skal stemmes over må sendes styret senest 30 dager før årsmøtet, dvs. tirsdag 29. mars. Deretter skal styret sende ut endelig saksliste med nødvendig forklaring og underbygging av de saker som skal undergis stemmegivning senest 3 uker før møtet, dvs. 7. april Forslag, spørsmål eller andre innspill sendes:

styrefurutangen@gmail.com

Saksliste

Sakspapirene for årsmøtet er nå klare og legges herved ut. Som i fjor vil åsmøtet avholdes digitalt. Styret vil presentere sakene i et Teamsmøte, 28. april, klokken 18.00. Klikk her for å delta i møtet

I dette møtet blir det også en orientering fra Jan Skogheim om status for ulike prosjekter på Furutangen. Det vil ikke bli anledning til debatt, men mulighet for å stille spørsmål i chatten. Etter årsmøtet vil sakene bli lagt ut for digital avstemming, med en frist på ni dager. Lenke til avstemmingen vil bli distribuert på et senere tidspunkt.

Spørsmål eller kommentarer kan sendes til styret på mail; styrefurutangen@gmail.com

På vegne av styret,
Roger Sandum (leder)